Arbetsmiljögruppen

Institutionens arbetsmiljögrupp arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för både personal och studenter. Gruppen utarbetar en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljögruppen består av representanter för lärare, administration, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen.

Arbetsmiljögruppens sammansättning 1 juli 2021–30 juni 2022

Lärare

Eva Mörk
Christoph Hedtrich
Ola Andersson

Administration

Johanna Mörk (sammankallande)

Doktorand

Erika Forsberg

Studeranderepresentant

Thor Sandberg

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden samt hantera tystnadsplikt och sekretess. Skyddsombudet väljs av arbetstagarna för en mandatperiod om tre år.

Stefan Eriksson 
Tomas Guvå 
Johanna Reine (studerandeskyddsombud)

Brandskyddsombud

Brandskyddsombudets uppgift är bland annat att stödja och hjälpa anställda vid institutionen i brandskyddsfrågor samt att uppmärksamma eventuella brister i brandskyddet.

Tomas Guvå

Kommittén för lika villkor

Institutionens kommitté för lika villkor arbetar med åtgärder som främjar likabehandling av studenter och personal. Kommittén består av representanter för lärare, administration, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen. En av personerna i kommittén är även jämställdhetsombud.

Kommittén för lika villkors sammansättning 1 juli 2021–30 juni 2022

Lärare

Stefan Eriksson (sammankallande)
Mounir Karadja

Administrativ personal

Camilla Scheinert

Doktorander

Elin Boström
Tram Pham

Studeranderepresentant

Oskar Holm

Jämställdhetsombud

Stefan Eriksson

Senast uppdaterad: 2022-03-10