Arbetsmiljögruppen

Institutionens arbetsmiljögrupp arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för både personal och studenter. Gruppen utarbetar en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljögruppen består av representanter för lärare, administration, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen.

Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljögruppens sammansättning 1 januari 2019–31 december 2019

Lärare

Eva Mörk
Torben Mideksa
Ola Andersson

Administration

Johanna Mörk (sammankallande)
Polina Mörk
Charlotte Leyser (skyddsombud)

Doktorand

Melinda Suveg

Studeranderepresentant

Karolina Johansson

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden samt hantera tystnadsplikt och sekretess. Skyddsombudet väljs av arbetstagarna för en mandatperiod om tre år.

Charlotte Leyser
Johanna Reine (studerandeskyddsombud)

Brandskyddsombud

Brandskyddsombudets uppgift är bland annat att stödja och hjälpa anställda vid institutionen i brandskyddsfrågor samt att uppmärksamma eventuella brister i brandskyddet.

Tomas Guvå

Kommittén för lika villkor

Institutionens kommitté för lika villkor arbetar med åtgärder som främjar likabehandling av studenter och personal. Kommittén består av representanter för lärare, administration, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen. En av personerna i kommittén är även jämställdhetsombud.

Kommittén för lika villkors sammansättning 1 juli 2018–30 juni 2019

Lärare

Stefan Eriksson (sammankallande)
Mounir Karadja

Administrativ personal

Camilla Scheinert

Doktorander

Elin Boström
Lillit Ottosson

Studeranderepresentant

-

Jämställdhetsombud

Stefan Eriksson