Diskriminering och likabehandling

Vid Uppsala universitet ska ingen bli diskriminerad på grund av könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta regleras i Diskrimineringslagen. Universitetet har också en likabehandlingsplan för studenter. Den grundar sig på planer avseende områdena jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Har du råkat ut för kränkningar eller diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen kan du göra en anmälan. Vänd dig till någon av följande personer:

Prefekt Per-Anders Edin
Ställföreträdande prefekt Eva Mörk 
Jämställdhetsombud Stefan Eriksson 
Uppsala universitets enhet för lika villkor likavillkor@uadm.uu.se

Alla inkomna anmälningar behandlas med största hänsyn till anmälaren och kommer inte delges andra utom de som är direkt berörda.